Incex Tour - Tourist service

Политика за защита на личните данни

ДЕКЛАРАЦИЯ

           Във връзка с Общ регламент за защита на личните данни /ЕС/ 2016/679 от 27,04,2016,

На “Инджекс Тур България” ООД, ЕИК 203796362, с адрес: гр.Варна, ул.Стара планина № 11, тел.0887/313010, имейл: incex-tour@abv.bg, 

Днес...................................г.

Долуподписаният ..................................................................................................................................

  1. Декларирам, че по мое изрично искане като клиент на Инджекс Тур България ООД, наричано накратко ТУРОПЕРАТОР, съм предоставил на последния следните мои паспортни данни:

Три имена на български език ......................................................................................................................

Три имена на латиница ................................................................................................................................

ЕГН .............................................л.к.№.........................................  валидност л.к.......................................

№ паспорт ............................................., валидност паспорт................................................

Телефонен номер .............................................................

Имейл адрес ................................................................

Адрес за кореспонденция :............................................................................................................................

Декларирам, че съм информиран, че срокът на съхранение и обработване на горепосочените лични данни е 2 години и 6 месеца, считано от датата на приключване на изпълнението на конкретната услуга.

Съгласен съм посочените данни да бъдет използвани и обработвани от ТУРОПЕРАТОРА с цел предоставянето на туристически услуги по договор.

                                     Декларатор : ....................................................../.........................../подпис/

2. Уведомен съм, че в горепосочените срокове ако няма друго законово защитимо основание за обработване на ТУРОПЕРАТОРА на личните ми данни имам право по всяко време да оттегля съгласията си, предоставени с тази декларация и да поискам изтриване на личните ми данни /” да бъда забравен”/, както и за право да поискам корегиране на горепосочените лични данни като изпратя съответно съобщение на горепосочения адрес, имейл адрес или на място в офиса.

Декларирам, че съм информиран за обстоятелствата по чл. 13 от Регламент /ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016г. /Общ регламент относно защитата на данните/, включително за правото ми на жалба.

 

Декларатор:.................................................................../подпис/.........................................................
гр. Варна, ул. “Стара планина” 11
тел.: +359 887 313 010
incex-tour@abv.bg


Лиценз за туроператор и турагент № РК-01-7533


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Общи условия