Incex Tour - Tourist service

Как да се запишем?

Общи условия за еднодневни екскурзии


 II.1. РЕЗЕРВАЦИИ /ЗАПИСВАНИЯ/
 
 І.1.1. Записването за Еднодневна екскурзия на  Инджекс Тур България ООД се извършва в офиса на фирмата . Записването се извършва срещу внесена сума в размер на 100% от стойността на екскурзията. 
 ІI.2. Необходими документи.
 II.2.1. За пътуването Ви е необходим валидна лична карта, медицинска застраховка за чужбина и съответната изискуема сума дневни пари. За деца под 18 години, пътуващи непридружени от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната.  
 ІI.3. Транспорт и други услуги включени в екскурзията.
 II.3.1. Изчерпателното изброяване на местоположението, вида и категорията на туристическите обекти, екскурзии, трансфери, вид и категория на използваните транспортни средства, дата и час на тръгване /респ. на пристигане/ са конкретно посочени в актуалния каталог на организатора, явяващ се неразделна част от настоящия договор и са публикувани и на интернет страница: www.incextour.bg. Задължение на потребителя е да се снабди с програмата по време на записването му. Страните се съгласяват, че при постигнато взаимно съгласие горните условия могат да бъдат променени. Формата на допълнителното съгласие е писмена или влиза в действие при окончателното плащане на туристическия пакет.
 II.3.2. Потребителят се задължава да не препродава на трети лица закупения  пакет.
 
 III.1. Потребителят може да се откаже от еднодневна екскурзия до 30 дни, преди неговото започване без да дължи неустойка. Отказ от пътуване е налице и при неплащане в срок на дължимата по договора цена. В случай, че потребителят се откаже от организираното пътуване:
 III.1.1. От двадесет и девет до петнадесет дни преди датата на отпътуване му се възстановяват 70% от цената на организираното пътуване в лева.
 III.1.2. От четиринадесет до седем дни преди датата на отпътуване му се възстановяват 30% от цената на организираното пътуване в лева.
 III.1.3. От шест до три дни преди датата на отпътуване му се възстановяват 20% от цената на организираното пътуване в лева.
 III.1.4. Под три дни преди датата на отпътуване му се задържа цялата сума за организираното пътуване в лева.
 III.1.5. Рекламации относно организацията и провеждането на програмите, се приемат в писмен вид или по телефона, в четиринадесет дневен срок след завръщането на клиента и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачественото изпълнение на услугата. Инджекс Тур България ООД се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията. Инджекс Тур България ООД си запазва правото да внася промени в пътуването, в случай че обстоятелства извън контрола на фирмата налагат това. В случай на такива промени клиентите ще бъдат информирани своевременно и ще могат да приемат промените, да изберат друго пътуване или да се откажат от договора, без от това да произтичат финансови санкции за тях. Всички автобусни екскурзии се осъществяват при минимум 35 туриста. В случаите на по-малко записали се клиенти Инджекс Тур България ООД може да анулира провеждането на екскурзия, като уведоми записалите се клиенти не по-късно от два дни преди определената начална дата.
 
 IV. ОТГОВОРНОСТ
 
 IV.1. Инджекс Тур България ООД носи пълна отговорност за качеството на всички услуги, включени в програмата.
 IV.2. Инджекс Тур България ООД не носи отговорност ако някой турист се загуби, закъснее или не се яви на определената среща по време на изпълнение на организираното туристическо пътуване; при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите и разпоредбите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не.
 IV.3. Инджекс Тур България ООД не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или от неточно изпълнение на договора, които се дължат на поведението на потребителя; действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на организатора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
 IV.4.Инджекс Тур България ООД не носи отговорност за промени в пътуването при настъпване на форс мажор - непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора, контрагентите му или авиопревозвача, при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
 IV.5. Отговорността на Инджекс Тур България ООД за вреди, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора не може да надхвърля заплатената от потребителя цена на пътуването. Когато отговорността на контрагентите на Инджекс Тур България ООД за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България, отговорността на туроператора за вреди се ограничава до предвидените размери.
 
 V. ЗАСТРАХОВКИ
 
 V.1. Застраховката за еднодневни екскурзии в България не е задължителна.
 V.2. Застраховката за екскурзии по планински маршрути е задължителна и е по 3 лв. на ден.
 
 

гр. Варна, ул. “Стара планина” 11
тел.: +359 887 313 010
incex-tour@abv.bg


Лиценз за туроператор и турагент № РК-01-7533


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Общи условия